Politiek: Coevorden/Twenterand vergaderingen van 21 januari 2020

Politiek: Coevorden/Twenterand vergaderingen van 21 januari 2020

 

Coevorden: Raadscommissie van 21 januari 2020.

Voorzitter: A.H. Sieben
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Inspreekrecht
5. Vragenuurtje
6. Raadsvoorstel ingekomen stukken
7. Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 18 november 2019, inzake motie Blijverslening c.q. Verzilverlening
8. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Fietsnota Coevorden “Ruimte
9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vaststellen financiën bermbeheerplan
10. Voorstel van Seniorenconvent inzake benoeming van de heer F. Booij als intern lid van de Rekenkamercommissie Coevorden
11. Vaststelling verslag commissie 3 december 2019
12. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/RYOraQqREDk

 

 

Twenterand: Raadsdebat van 21 januari 2020.

Voorzitter: Drs. A.J.H. van der Kolk
Agenda
1. Maatwerk Dekker – 2e termijn
2. Haalbaarheidsonderzoek Vitaal Sportpark Het Midden
3. Joodse synagoge Vriezenveen
4. Tussenevaluatie actieplan laaggeletterdheid 2018-2021
5. Stand van zaken notitie sociaal domein najaar 2019 


* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op:
https://youtu.be/KwUqYvEXeaQ