POLITIEK: Twenterand/Hardenberg/Coevorden

 

 

TWENTERAND: Raadsdebat van 16 juni 2020

Voorzitter: Drs. A.J.H. van der Kolk

Agenda
1. Opening
1. Nieuwbouw zwembad De Stamper op sportpark Het Midden in Vriezenveen

2. Vaststelling agenda
3. Vragenhalfuurtje
4. Vaststelling verslag raadsdebatten d.d. 02 juni 2020
5. Vaststelling besluitenlijsten d.d. 21 april 2020 en 2 juni 2020
6. Ingekomen stukken
7. Akkoordagenda
7. Wijziging subsidieverordening Bedrijventerrein Oosterweilanden gemeente Twenterand 2017
8. Ontwerp Programmabegroting 2021 Omgevingsdienst Twente
9. Besluit Geen zienswijze in te dienen op de aan haar, door de Omgevingsdienst Twente aangeboden, ontwerp Programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2021
9. Opheffen GR SOWECO
10. Jaarstukken Soweco en begroting 2021
11. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/UjnwuiO1Nm4

 

 

 

HARDENBERG: Oriënterende ronde van 16 juni 2020

Voorzitter: W.E.H. Soeten-Wessels
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Toelichting accountant op Jaarstukken 2019
4. Spreekrecht
MENINGSVORMEND
5. Jaarstukken 2019 en resultaatbestemming 2019 annex 9e wijziging van de begroting 2020
6. 1e bestuursrapportage 2020 Hardenberg annex 8e begrotingswijziging 2020
7. Kaderbrief 2021
8. Rondvraag
9. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/gnf6S0yTGqg

 

 

 

COEVORDEN: Commissievergadering van 16 juni 2020

Voorzitter: W.J. Slomp
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling agenda
4. Inspreekrecht
5. Vragenuurtje
6. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake bekrachtiging geheimhouding informatiebeveiliging binnen ENSIA
7. Raadsvoorstel ingekomen stukken
8. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake zelftoetsing archiefbeheer
9. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken Veiligheidsregio Drenthe
10. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake verordening Jeugdhulp gemeente Coevorden 2020
11. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 EMCO-groep
12. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake financiële stukken RUD Drenthe
13. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van het Recreatieschap Drenthe
14. Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vaststelling jaarrekening 2019
15. Lijst van toezeggingen
16. Vaststelling verslag commissie 12 mei 2020
17. Sluiting

* Te zien op televisie via wijZijn.tv en via Internet op alle apparaten op: https://youtu.be/1ObwocmgQTo