Disclaimer – Voorwaarden

stichting wijZijn.tv te Dedemsvaart

De VoD-dienst (video op aanvraag) wordt verzorgd en beheerd door de stichting  wijZijn.tv te Dedemsvaart. Wij besteden grote zorg aan de samenstelling van de inhoud op onze dienst en al haar uitingen. Bij het gebruik van onze dienst c.q. het bezoeken van onze website, Facebook-pagina’s, Youtube, Twitter of gebruik via e-mail, gaat u akkoord met deze disclaimer.

Vrijwaringsclausule / Disclaimer
De via ’video on demand’ (VoD) getoonde content wordt door de stichting wijZijn.tv met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke via VoD worden gepubliceerd of waartoe via interactieve televisie toegang wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de VoD-dienst, wordt door de stichting wijZijn.tv uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de dienst.

Copyright
Alle via onze VoD-dienst, Facebook, Youtube en Twitter weergegeven gegevens, waaronder teksten, niet-tekstuele content zoals video, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of uitsluitend beschikbaar gesteld aan de stichting wijZijn.tv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot onze dienst of andere uitingen. De inhoud van onze dienst en uitingen via Facebook, Youtube en Twitter mogen slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de dienst of de websites niet toegestaan de inhoud van de dienst te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de stichting wijZijn.tv.

Rechten
Stichting wijZijn.tv behoudt zich het recht voor, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor beeld- en muziekmateriaal alsook voor teksten.
Tevens kan stichting wijZijn.tv besluiten (delen van) bijdragen, foto’s en video’s van auteurs te gebruiken in andere media, waaronder andere sites, radio, televisie en gedrukte-media. Voor het gebruik van dit materiaal in de diverse media door stichting wijZijn.tv kan de inzender geen vergoeding claimen.

E-mail
De informatie door de stichting wijZijn.tv verzonden per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen zonder toestemming van de afzender of de geadresseerde(n) is onrechtmatig. Stichting wijZijn.tv staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Stichting wijZijn.tv verzendt geen overeenkomsten per e-mail en gaat deze nimmer via e-mail aan. Een e-mail bericht mag juridisch niet als een overeenkomst gezien worden en is niet bindend. Aan e-mail kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij dit schriftelijk per post of als .pdf in een e-mail verzonden – bevestigd en persoonlijk getekend is door een daartoe bevoegd persoon.
Mocht u ten onrechte een e-mail van ons ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de mail met eventuele bijlagen te vernietigen.

Dedemsvaart, 1 augustus 2016

stichting wijZijn.tv